:
Malaev Elyor Baxtiyor ugli

:
Pitnak

:
Xorezm vil

:

:
29.10.1999

: