:
Norbotayev Hamroz Axtam ogli

:
Samarkand

:
Tayloq OZK

:

:
04.11.1998

: